خانه / تور لحظه آخری / تور اروپا

تور اروپا

تور اروپا,تور ارزان اروپا,قیمت تور اروپا,تور لوکس اروپا,تورهای اروپا,سایت خرید تور اروپا,آژانس معبر تور اروپا,europe-net

اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم   مثلاً، دادگاه حکم می کند که دولتی از دول عضو بر اسـاس پیمانهـا به تعهد خود عمل نکرده است؛ یا وقتی براي فسخ مـوردي اقامـه دعـوا شـده باشد، دادگاه به منظور تطبیق دادن آن با اسـناد وضـع شـده در جامعـه، بـه …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری   پارلمان نیـز در زمینـه بودجـه، اختیـاراتی مـشترك بـا شـورا دارد . پارلمان می تواند بودجه را قبول یا رد کند، چنانکه در گذشته این اتفاق چنـد بار رخ داده است . زمانی که این وضـع اتفـاق مـی افتـد، …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباهر اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری   معمـــولاً جلـــسات پارلمـــان بـــا حـــضور تمـــام اعــــضا در 1 استراسبورگ [فرانسه] تشکیل می شود. محلِ معمول نشست اعـضاي بیـست کمیته پارلمان، شهر بروکسل است و این کمیته ها، زمینه گفتگوي جلسه هاي پارلمان و گروههاي سیاسی آن را …

ادامه نوشته »

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری

  نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری   اتفاق آرا تنها در موضوعهاي مهـمِ «قـانونی » (اصـلاحیه پیمانهـا یـا الحـاق دولتـی جدید به جمع اعضا ) یا موضوعهایی حتمی و حساس از قبیـل مالیـات، مـورد نیاز است. ریاست شورا گردشی است و هر شش مـاه عـوض مـی …

ادامه نوشته »

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول – تور لحظه آخری

  نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول –  تور لحظه آخری   آنچه اتحادیه اروپا را از بیشتر سازمانهاي بین المللی مرسـوم جـدا مـی سـازد، ساختار منحصر به فرد و نهادین آن است . دولتهاي عضو با پذیرش پیمانهـاي اروپایی، حدودي از اقتدار خویش را به نهادهایی واگذار می کنند کـه …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت سوم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت سوم – تور لحظه آخری   زمانی نیاز به همگرایی اقتصادي و پولی اتحادیه آشکار شد که در اوایل دهه 1970 ، دولت ایالات متحده آمریکا تبدیل پذیري دلار را به حالت تعلیق درآورد . این عملِ دولت آمریکا، مشخص کننده …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت دوم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت دوم – تور لحظه آخری   پیش از آنکه مفهوم آرمانی اروپاي واحد در قالب مفهومی سیاسی تبیین شود و به هدف دراز مدت دولتهاي عضو جامعۀ اروپا 1 بدل شود، این مفهوم جز بر فلاسفه و دوراندیشان، بر دیگرا ن …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباره اروپا از مترجم اسماعیل حدادیان مقدم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اروپا از مترجم اسماعیل حدادیان مقدم – تور لحظه آخری   علاقه من به مباحث اتحادیه اروپا از زمان فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 آغاز شد و تا سالهاي اخیر نیز ادامه داشته است. من سالها مشترك نشریات رایگان اتحادیه اروپا بودم. در سال 1382 در …

ادامه نوشته »

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت سوم – تور لحظه آخری

  سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت سوم – تور لحظه آخری   «قیصری»[1] که شهری در مرکز فلات است نیز از زمستانی بسیار سرد نصیب دارد. در زمان‌های گذشته رومیان برای ساختن کشتی‌های پارویی و شراعی خود از چوب جنگل‌های این ناحیه استفاده می‌کردند ولی امروز در مرکز فلات …

ادامه نوشته »