خانه / تور لحظه آخری

تور لحظه آخری

تور لحظه آخری,تور لحظه آخر,تور آخرین لحظه ,سایت تو لحظه آخر,آخرین تورها,جدیدترین تور,moment

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت نهم – تور لحظه آخری

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت نهم – gashtnet.net   در اتافکی صورت دروازه ورود به این منطقه را دارد دفتر مخصوص مهمانان را امضاء می‌کنیم. هیچگونه دفترچه‌ی راهنما اشیاء یادبود، کوکا کولا یا آشامیدنی دیگری در اینجا پیدا نمی‌شود. بنابراین اگر سیاحی بخواهد شب در اینجا بماند باید در …

ادامه نوشته »

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت هشتم – تور لحظه آخری

  سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت هشتم   نخستین قوم بزرگی که در آناطولی زندگی کرده قوم «هیتیان»[1] بوده است. در انجیل در چند نقطه به این قوم به‌عنوان یکی از قبایل کم اهمیت سرزمین سوریه و فلسطین اشاره می‌شود. در یک دایره‌المعارف مهم آلمانی که با سال 1871 …

ادامه نوشته »

معرفی کشور تایلند و موقعیت جغرافیایی آن – تور لحظه آخری

  معرفی کشور تایلند و موقعیت جغرافیایی آن   نام رسمی: پادشاهی تایلند[1] نام ملی: موانگ تای[2]   1- موقعیت جغرافیایی (حدود و وسعت) مساحت کشور پادشاهی تایلند که در گذشته سیام خوانده می‌شد و در مرکز سرزمین قاره‌ای آسیای جنوب شرقی قرار دارد، بالغ بر 198115 مایل مربع و …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم   مثلاً، دادگاه حکم می کند که دولتی از دول عضو بر اسـاس پیمانهـا به تعهد خود عمل نکرده است؛ یا وقتی براي فسخ مـوردي اقامـه دعـوا شـده باشد، دادگاه به منظور تطبیق دادن آن با اسـناد وضـع شـده در جامعـه، بـه …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری   پارلمان نیـز در زمینـه بودجـه، اختیـاراتی مـشترك بـا شـورا دارد . پارلمان می تواند بودجه را قبول یا رد کند، چنانکه در گذشته این اتفاق چنـد بار رخ داده است . زمانی که این وضـع اتفـاق مـی افتـد، …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباهر اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری   معمـــولاً جلـــسات پارلمـــان بـــا حـــضور تمـــام اعــــضا در 1 استراسبورگ [فرانسه] تشکیل می شود. محلِ معمول نشست اعـضاي بیـست کمیته پارلمان، شهر بروکسل است و این کمیته ها، زمینه گفتگوي جلسه هاي پارلمان و گروههاي سیاسی آن را …

ادامه نوشته »

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری

  نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری   اتفاق آرا تنها در موضوعهاي مهـمِ «قـانونی » (اصـلاحیه پیمانهـا یـا الحـاق دولتـی جدید به جمع اعضا ) یا موضوعهایی حتمی و حساس از قبیـل مالیـات، مـورد نیاز است. ریاست شورا گردشی است و هر شش مـاه عـوض مـی …

ادامه نوشته »

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول – تور لحظه آخری

  نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول –  تور لحظه آخری   آنچه اتحادیه اروپا را از بیشتر سازمانهاي بین المللی مرسـوم جـدا مـی سـازد، ساختار منحصر به فرد و نهادین آن است . دولتهاي عضو با پذیرش پیمانهـاي اروپایی، حدودي از اقتدار خویش را به نهادهایی واگذار می کنند کـه …

ادامه نوشته »

واقعیاتی در مورد روسیه قسمت دوم – تور لحظه آخری

  واقعیاتی در مورد روسیه قسمت دوم – تور لحظه آخری   مهترين عامل انفعال اين كشور در محيط خارجي بود و به سياق عكس، بهبود وضعيت اقتصادي آن در آغاز هزارة جديد كوه بويش از سياستورزيهاي پوتين ناشي از افزايش بهاء جهاني حاملهاي انرژي و ريزش دور از انتظار …

ادامه نوشته »

واقعیاتی درباره روسیه شوروی سابق – تور لحظه آخری

  واقعیاتی درباره روسیه شوروی سابق   فروپاشي شوروي منجر به ظهور پانزده كشور از جمله روسيه در نظام بين الملل جديد با خصوصيات تحول يافته شد كه با مسئله انطباق ساختاري با واقعيتهاي جديد سيستمي و بازتعريف جايگاه و بازبيني رويكردهاي خوود در عرصو بين المل ول مواجوه بودن …

ادامه نوشته »