خانه / تور لحظه آخری / تور اروپا / اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت دوم – تور لحظه آخری

اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت دوم – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/eghamat-europa-e1414769585835.gif

 

اطلاعاتی درباره اروپا از اسماعیل حدادیان مقدم قسمت دوم – تور لحظه آخری

 

پیش از آنکه مفهوم آرمانی اروپاي واحد در قالب مفهومی سیاسی تبیین شود و به هدف دراز مدت دولتهاي عضو جامعۀ اروپا 1 بدل شود، این مفهوم جز بر فلاسفه و دوراندیشان، بر دیگرا ن ناشناخته بود . مفهوم ایالات متحدة اروپا، بخشی از رویاي صلح دوستانۀ بشري بود . بعدها این آرمان دستخوش بحرانهایی شد و در نتیجۀ آن در نیمۀ اول این قرن ویرانیهاي بسیاري در اروپا پیش آمد . طرفداران رویاي اروپاي نوین بر آن بودند تا پا را فراتر از اندیشه هاي ملی گرایانه مخالف گذارند و سرانجام نیز این رویا در نتیجه تلاش جنبشهاي مقاومت به واقعیت نزدیکتر شد . دلیل ظهورِ سریع این جنبشها در ، طولِ جنگ جهانی دوم، مقابله با رژیمهاي خودکامه بود .

 

آلتییرو اسپی نلی 2 (یکی از فدرالیستهاي ایتالیایی، و ژان مونه 3 الهام بخش طرح شومن 1 (این طرح منجر به تأسیس جامعۀ فولاد و زغال سنگ اروپا در سال 1951 شد ) از طرفداران اصلی دو روش فدرالی و قراردادي بودند . در روش فدرالی عقیده بر آن است که مقامهاي محلی، منطقه اي، ملی و اروپایی باید هماهنگ عمل نمایند و کامل کنندة یکدیگر باشند . اما در روش قرارداد ي، عقیده بر آن است که باید روند انتقال استقلال از سطح ملّی به سطح جامعه، تدریجی باشد. امروزه با ادغام این دو روش، عقیده بر آن است که مقامهاي ملّی و منطقه اي نیازمندند خود را با نهادهاي مستقل و دموکراتیک اروپایی مطابقت دهند و در زمینه هایی که اقدام گروهی، م ؤثرتر از اقدامهاي مجزّاي دولتهاست، قبول مسئولیت نمایند . این زمینه ها عبارتند از : بازار واحد، سیاست پولی، انسجام اقتصادي و اجتماعی، سیاست خارجی و امنیتی، سیاست استخدامی، حفاظت محیط زیستی، سیاست خارجی و دفاعی، و ایجاد زمینه براي استقرار آزادي و عدالت.

 

اتحادیه اروپا در سال 1998 شبیه بناي یادبودي است که به یاد پیشگامانِ اولیه آن بنا شده است . این اتحادیه، شکل مترقی اتحادي چند قسمتی است و شایستگی و کارایی آن به حوزه هاي دیگري از قبیل اقتصاد، صنعت، سیاست، حقوق اهالی 2 و سیاست خارجی پانزده کشور آن راه یافته (ESSE) است. پیمان پاریس و تأسیس جامعه فولاد و زغال سنگ اروپا  ال فونتاین. ترجمه اسماعیل حدادیان مفدم.  ده گفتار درباره اروپا. پاس و جامعۀ (EEC) 1951 )، قراردادهاي رم و تأسیس جامعۀ اقتصادي اروپا 1 )
1975 ) به موجب اصلاحیۀ سند واحد اروپا 3 ) (Euratom) انرژي اتمی 2
1968 )، پیمان ماستریخت 4 در خصوص اتحادیه اروپا ( 1997 ) و سرانجام )
1997 ) پایه هاي قانونی اتحادیه را تشکیل می دهند و ) پیمان آمستر دام 5
دولتهاي عضو را با ثبات بیشتري در مقایسه با هر نوع موافقتنامۀ مرسوم میان دولتهاي مستقل، به هم پیوند می دهد. اتحادیه europe مستقیماً به وضع قوانین عملی می پردازد و به منظور جلب اعتماد ساکنان کشورهاي عضو اتحادیه، آنها را درباره حقوق ویژه شان به مشورت فرا می خواند. در ابتدا فعالیتهاي جامعه محدود به ایجاد بازاري مشترك براي زغال سنگ و فولاد در میان شش عضو مؤسس (بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند) بود.

 


در دوران پس از جنگ، تصور عمده بر این بود که جامعه راهی براي تأمین صلح می باشد، به این نحو که طرفین فاتح و مغلوب در درون ساختاري بنیادین گرد هم می آمدند و این امکان را مییافتند مانند طرفینی برابر با هم همکاري نمایند. در سال 1975 ، سه سال پس از آن که مجلس ملی فرانسه [طرح ] جامعه دفاعی اروپا 6 را رد کر د، شش کشور عضو اتحادیه تصمیم گرفتند جامعهاي اقتصادي را بر مبناي آمد و شد آزاد کارگران، کالاها و خدمات بنیان گذراند . در یکم ژوئیه 1968 چنان که باید حقوق گمرکی کالاهاي تولیدي منسوخ شد و سیاستهاي مشترك، از جمله سیاست کشاورزي و اقتصادي تا پایان این دهه به خوبی تعیین شدند. موفقیت شش کشور عضو اتحادیه، کشورهاي دانمارك، ایرلند و انگلستان را بر آن داشت تقاضاي عضویت در اتحادیه را مطرح نمایند.

 


سرانجام در سال 1972 در پی مذاکره هاي دشواري که در آن فرانسه دوبار تحت رهبري ژنرال دوگل 1، یکی در سال 1961 و دیگري در سال 1967 از حقِّ وتوي خود [در مخالفت با عضویت انگلستان ] استفاده نمود، این کشورها به عضویت اتحادیه درآمدند . اولین مرحله گسترش اتحادیه، تعداد اعضاء را از شش عضو به 9 عضو در سال 1973 رساند و باعث شد جامعه وظایف بیشتري را عهده دار شود؛ به این معنا که موضوعهاي اجتماعی، منطقه اي و محیط زیستی هم در حیطه مسئوولیتهاي جامعه قرار گرفت.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *