بقعهٔ شاهزاده ابراهيم فین همراه با عکس

. بقعهٔ شاهزاده ابراهيم فین همراه با عکس . بقعهٔ شاهزاده ابراهيم فین همراه با عکس   بقعهٔ شاهزاده ابراهيم از ابنيهٔ دوران قاجار است که در جادهٔ فين (۳ کيلومترى جنوب کاشان) قرار دارد. بناى اوليهٔ آن به وسيلهٔ خاله‌بيگم از اهالى فين احداث شده است، و سپس کسان ديگرى تزئينات آن را تکميل کرده‌‌اند. اين بنا داراى گنبد کاشى‌کارى فيروزه‌اى رنگ، گلدسته‌هاى زيبا، صحن مفرح و ايوان آيينه‌کارى است و نقاشى‌هايى بى‌‌نهايت جالب و جذاب دارد. در اطراف رواق و سقف ايوان، نقش‌هايى حاوى مجالس مذهبى بر روى گچ کشيده شده است. داخل بقعه و ايوان نيز آيينه‌کارى مفصلى دارد و ازاره‌هاى اطراف آن، با خشت‌هاى کاشى تزئين گرديده است. در سال ۱۳۰۸ هجرى، محمدخان معروف به انيس‌الدوله – حاکم کاشان – ايوان و رواق‌هاى حرم را به آيينه‌‌کارى زيبايى مزين ساخته است. بقعه شاهزاده ابراهیم فین بقعه شاهزاده ابراهیم فین