غار فراشاه همراه با عکس

.
غار فراشاه همراه با عکس
.
غار فراشاه همراه با عکس
این غار نیز جزء غارهای مورد احترام زرتشتیان است كه در آ تش مقدس را محافظت می‌كردند و به نام «معبد موبدان فیروز» مشهور بود. غار فراشاه