امامزاده شاه قاسم یاسوج همراه با عکس

.
امامزاده شاه قاسم یاسوج همراه با عکس
.
امامزاده شاه قاسم یاسوج همراه با عکس
در شمال غرب یاسوج در روستای گوشه بقعه ساده ای وجود دارد که به اعتقاد مردم مدفن امام زاده قاسم است که در 15 ‏کیلومتری یاسوج به بابا میدان و درکنار رودخانه در زیر درخت بلوطی از نظر ناپدید شده است. ‏نقطه ای را که امام زاده قاسم در آن ناپدید شده بلی هوشا می نامند. بلی به معنای بلوط و هوشا به معنی حصار بلوط است. مردم بومی سنگی که گویا امام زاده قاسم بر روی آن خوابیده مقدس می شما رند و بدان نیایش می کنند. آدرس :در شمال غرب یاسوج در روستای گوشه امامزاده شاه قاسم