مسجد جامع کنگاور کرمانشاه همراه با عکس

.
مسجد جامع کنگاور کرمانشاه همراه با عکس
.
مسجد جامع کنگاور کرمانشاه همراه با عکس
اين بنا در محله پشت قلعه کنگاور واقع است. بناي اصلي مسجد بر اثر زلزله سال 1336 شمسي به کلي ويران گشت و بناي جديد جايگزين آن شد. بناي شبستان قديمي که از شبستان فعلي کوچکتر بوده، مستطيل شکل بوده و 18 فيلپاي چهارگوش به ابعاد هر ضلع 1 متر در سه رديف شش عددي در ميان آن بوده است. برروي فيلپاها و اضلاع جانبي، طاق هاي جناغي و سپس بر روي آنها، طاق هاي قوسي دو پوسته زده بوده اند . حد فاصل ديوارغربي و فيلپاهاي غربي ، شبستان زنانه واقع است که به وسيله پنجره هاي چوبين مشبک، از بخش مردانه مجزا مي شده است . بخش زنانه، 125 سانتي متر از بخش مردانه مرتفع تر و در ورودي آن از کوچه مجاور ضلع غربي مسجد بوده است . در وسط ضلع شرقي صحن مسجد، يک مدرس بوده که در دو طرف آن و همچنين ضلع غربي، حجره هايي با صفه اي در جلوي هر يک ساخته بوده اند . طاق مدرس و صفه ها و حجره ها جناغي بوده است . در ديوار کفشکن، سنگ نوشته اي در خصوص وقف به مدرسه کنگاور از طرف فرج الله افشار به تاريخ 1243ه-. ق نصب شده است . مسجد جامع کنگاور مسجد جامع کنگاور