شهر تاریخی ماداكتو ایلام همراه با عکس

.
شهر تاریخی ماداكتو ایلام همراه با عکس
.
شهر تاریخی ماداكتو ایلام همراه با عکس
این شهر با قدمتی بیش از 1400 ساله متعلق به دوران ساسانیان بوده دارای برجهای نگهبانی خیابان سیستم آبكشی و دفع فاضلاب بوده است كه بنا به قولی در اثر یك زلزله تخریب و از بین رفته بقایای این شهر مشهود و درحال حاضر به صورت بسیار ضعیف مورد حفاظت میراث فرهنگی میباشد .شهر تاریخی ماداكتو در سال 1310در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو شهر تاریخی ماداكتو