مسجد اتابکان شهرکرد همراه با عکس

  مسجد اتابکان شهرکرد همراه با عکس   اين بنا که به مسجد اتابکان درب امامزاده نيز شهرت دارد، از جمله بناهاي دوره تسلط اتا بکان است که با تعميرات و بازسازي هاي دوره هاي بعد، تا به امروز برجاي مانده است . بناي مسجد، ساختمان مجرد مکعب شکلي به ابعاد 25×25 متر است که در اصل با خشت خام و درحال حاضر با آجر و سنگ ساخته شده است. در وسط شبستان مسجد، چهار ستون منشوري شکل قطور و خشتي قرار دارد که سقف کوتاه شبستان و گنبد مياني بنا بر آن استوار شده است . محراب مسجدي ساده و فاقد تزيينات است. در بالاي ديوارهاي مسجد، پنجره هايي جهت روشنايي تعبيه کرده اند. اين مسجد، در چوبي قديمي و بسيار نفيسي از قرن هفتم هجري (605 ه-.ق )دارد . اين مسجد در سال 1110 ه-.ق توسط امام جماعت مسجد ودر قرن اخير توسط مسئولين مربوط تعمير و مرمت شده است. اين بنا به شماره 929 به ثبت تاريخي رسيده است. مسجد اتابکان مسجد اتابکان مسجد اتابکان مسجد اتابکان مسجد اتابکان مسجد اتابکان