پیرغار شهرکرد همراه با عکس

. پیرغار شهرکرد همراه با عکس . پیرغار شهرکرد همراه با عکس در جنوب روستای ده چشمه به فاصله ی 6 کیلومتری فارسان و 38 کیلومتری جنوب غربی شهرکرد گردشگاهی به غایت مصفا و مفرح آرمیده است. بر روی قسمتی از این تپه سنگی مشرف به این گردشگاه، سه کتیبه به خط نستعلیق به دستور خسرو خان سردار ظفر و سدراراسعد بختیاری حک شده است. مجموعه عوامل گردشگاه عبارتند از: کتیبه های ارزشمند تاریخی چشمه ی پر آب سایه سار درختان آبشار زیبا وبلند کوه های اطراف غار موجود در محل که از نظر مذهبی مورد توجه اهالی می باشد. پیرغار پیرغار پیرغار پیرغار پیرغار پیرغار پیرغار پیرغار پیرغار پیرغار پیرغار