امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد همراه با عکس

. امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد همراه با عکس . امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد همراه با عکس ساختمان این امامزاده در اثر مرور زمان و حوادث مختلف از بین رفته و در دوره های دیگر تغییراتی روی آن ایجاد شده است . ساختمان فعلی در شهرکرد و به زمان قاجار و پهلوی برمی گردد. امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون