سنگ عقاب سبلان اردبیل همراه با عکس

. سنگ عقاب سبلان اردبیل همراه با عکس . سنگ عقاب سبلان اردبیل همراه با عکس سبلان جلوه ای ای زیبا از طبیعت کم نظیر ایران است که سنگها و صخره هایش نیز با انسان حرف می زنند. سنگ عقاب سبلان صخره‌ ای شبیه به عقاب است که پاسبان راهی است كه به قله مقدس سبلان ختم می‌شود ‌ “عقاب سنگي” (قارتال داشي) درنزديکي جان پناه غرب، به شکل عقابی است که نشسته وسررابه جانب شرق چرخانده است. سنگ عقاب سبلان سنگ عقاب سبلان