سد طالقان قزوین همراه با عکس

. سد طالقان قزوین همراه با عکس . سد طالقان قزوین همراه با عکس سد مخزني طالقان طرح چند منظوره ی طالقان در راستاي دستيابي به اهداف توسعه اقتصاد ملي و به منظور استفاده بهينه از پتانسيل هاي منابع آب سطحي رودخانه طالقان در تلفيق با رودخانه زياران و در دو مرحله مطالعه و طراحي شده است . مرحله اول : سد انحرافي سنگبان، تونل انتقال آب از دره طالقان به زياران، سد انحرافي زياران، كانال انتقال آب زياران به دشت قزوين وخط لوله انتقال آب زياران – كرج كه به طور كامل احداث گرديده است و در حال بهره برداري است. مرحله دوم : اجراي سد مخزني طالقان و نيروگاه زيرزميني كه از تاريخ 24 اسفند ماه 1380 آغاز شده است . محل سد: در دره طالقان ،جنوب رشته كوه البرز و در 120 كيلومتري شمال غربي تهران واقع شده است . اهداف : با احداث سد مخزني طالقان، دستيابي به اهداف زير امكان پذير خواهد شد : 1-كنترل و تنظيم جريان هاي سطحي رودخانه طالقان 2-تامين آب مورد نياز براي كشاورزي دشت قزوين 3-تامين بخشي از آب مشروب شهر گشترش يافته تهران و آب كشاورزي دشت هاي شهريار و رباط كريم 4-بالا رفتن سطح زندگي، رفاه اجتماعي، امنيت توازن و خود كفايي اقتصادي 5-استفاده از پتانسيل هاي برقابي به عنوان هدف جنبي 6-تقويت آبخوان هاي ابرفتي دشت قزوين توسط تغذيه مصنوعي مشخصات : هيدرولوژي:960 كيلومتر مربع مساحت حوزه آبريز:615 ميلي متر متوسط بارندگي سالانه:3/16 متر مكعب بر ثانيه متوسط دبي ساليانه رودخانه مخزن 1780متر بالا تر از سطح دريا تراز عادي سطح آب مخزن:420ميليون متر مكعب حجم كل مخزن:329ميليون متر مكعب حجم مفيد مخزن:8/12كيلومتر مربع سطح مخزن:278 ميليون متر مكعب آبدهي سالانه براي ابياري:150ميليون متر مكعب آبدهي سالانه براي مصارف شهري:20ميليون متر مكعب آبدهي سالانه براي تغذيه مصنوعي:12ميليون متر مكعب آبدهي سالانه براي حقابه هاي طالقان:460ميليون متر مكعب سدخاكي با هسته رسي سد طالقان   سد طالقان سد طالقان سد طالقان سد طالقان سد طالقان سد طالقان