بنای تاریخی پیر مراد آباد مرکزی

. بنای تاریخی پیر مراد آباد مرکزی . بنای تاریخی پیر مراد آباد مرکزی این بنا د‏ر روستای مراد آباد در 14 کیلومتری جنوب شرقی اراک قرار دارد ‏. طرح بیرونی بنا به شکل کثیرالاضاع منتظم است که بر هر ضلع آن طاقنمایی و بر فراز آن ها گنبدی از نوع د‏وپوش وجود د‏ارد. زمینه طاقنماها با خط بنایی به شیوه گره چینی با آجر تزئین شده است. ساختمان اصلی بقعه به قرن هفتم و هشتم هجری مربوط است بنای تاریخی پیر مراد آباد بنای تاریخی پیر مراد آباد