سد علویان تبریز همراه با عکس

. سد علویان تبریز همراه با عکس . سد علویان تبریز همراه با عکس سد علویان در قسمت شمالی مراغه در مسیر رودخانه صوفی چای و كوهپایه‌های سهند قرار گرفته است. این سد در سال 1374 بدست آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به مرحله بهره‌برداری رسیده دارای60 میلیون متر مكعب حجم آب می‌باشد و فاصله آن از شهرستان مراغه 5/3 كیلومتر است. كل مساحتی كه این سد و حوزه آبگیری آن در بر گرفته 273 هكتار بوده و حوضچه آن به طول 5/3 كیلومتر و عرض آن5/1 كیلومتر می‌باشد عمق بستر این سد 60 الی 70 متر و ارتفاع تاج سد از كف رودخانه 75 متر و عرض آن1 كیلومتر می‌باشد. این سد از نوع خاكی با هسته رسی می‌باشد. از مجموع 126 میلیون مترمكعب آب قابل تنظیم این سد25 میلیون مترمكعب به مصرف شرب و بقیه آن مورد مصرف اراضی كشاورزی شهرهای مراغه و بناب قرار می‌گیرد. ضمناً این سد علاوه بر تأمین آب شرب مراغه و زمینهای و كشاورزی، آب مورد نیاز كارخانجات كاوه سودا و كاغذسازی را هم تأمین می‌كند. سد علویان سد علویان سد علویان سد علویان سد علویان سد علویان