.
منطقه جنگلی بازفت شهرکرد همراه با عکس
.
منطقه جنگلی بازفت شهرکرد همراه با عکس
این منطقه دارای 53000 هکتار وسعت و در 180 کیلومتری شهرکرد واقع است. نواحی عمدة جنگلی این مناطق شامل: 1-چهک 2-تلخه دان 3-بادام شیرین 4-کچوز 5-چم جندار است. منطقه جنگلی بازفت منطقه جنگلی بازفت منطقه جنگلی بازفت منطقه جنگلی بازفت منطقه جنگلی بازفت منطقه جنگلی بازفت منطقه جنگلی بازفت منطقه جنگلی بازفت