منطقه جنگلی اردل همراه با عکس

  منطقه جنگلی اردل همراه با عکس  

منطقه جنگلی اردل همراه با عکس

    ین منطقه با 104000 هکتار اراضی جنگلی در 80 کیلومتری شهر کرد واقع شده است. نواحی عمدة جنگلی این منطقه شامل: 1-دیناران 2-شلیل 3-سرخون 4-کندمکار 5-شیاسی است. منطقه جنگلی اردل منطقه جنگلی اردل منطقه جنگلی اردل