دروازه ارگ سمنان‌ همراه با عکس

. دروازه ارگ سمنان‌ همراه با عکس . دروازه ارگ سمنان‌ همراه با عکس يکی از آثار تاريخی و با ارزش و زيبای سمنان , دروازه ارگ، بازمانده هنر دوران قاجار است که در تقاطع خيابان‌های آيت الله طالقانی و شيخ فضل الله نوری واقع شده است.دروازه ارگ در گذشته درِ شمالی ارگ دولتی بود که هنگام تخريب ارگ به سبب شکايت فرهنگ دوستان و پيگيری آنان از ويرانی اين دروازه جلوگيری به عمل آمد. دروازه ارگ د رزمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار و حکومت انوشيروان ميرزا ضياء الدوله فرزند محمد رحيم ميرزا پسر دهم عباس ميرزا نايب السلطنه که از سال 1300 تا 1305 هجری حاکم ايالت قومس بود بنا شد.اين دروازه دو نمای شمالی و جنوبی دارد که نمای شمالی آن به مراتب زيباتر از نمای جنوبی آن است دروازه ارگ سمنان‌دروازه ارگ سمنان‌