قلعه و غار قيزلار قلعه سي + عکس

. قلعه و غار قيزلار قلعه سي + عکس . قلعه و غار قيزلار قلعه سي + عکس قيزلار قلعه سي (قلعة دختران)‌ يكي از مهم ترين آثار تاريخي و طبيعي شهرستان مراغه است. اين قلعه و غار در20 كيلومتري جنوب غربي مراغه و در سمت جنوبي درة‌ بسيار عميق كوههاي كؤي داغ ( كوه كبود ) واقع شده است. ارتفاع كلي غار و قلعه نسبت به درة‌ عميق مقابل حدود 18000 تخمين زده شده است. در ارتفاعات پشت قلعه باقيماندة يك ديوار خشتي به چشم مي خورد كه از بقاياي قلعة‌ قديمي است. قلعه و غار قيزلار قلعه سي قلعه و غار قيزلار قلعه سي قلعه و غار قيزلار قلعه سي قلعه و غار قيزلار قلعه سي قلعه و غار قيزلار قلعه سي قلعه و غار قيزلار قلعه سي قلعه و غار قيزلار قلعه سي قلعه و غار قيزلار قلعه سي