جاذبه های طبیعی مراغه همراه با عکس

  جاذبه های طبیعی مراغه همراه با عکس .

جاذبه های طبیعی مراغه همراه با عکس

جاذبه های طبیعی مراغه   آب های معدنی در اطراف شهر مراغه و در مناطق روستایی آب‌های گرم و سرد معدنی وجود دارند که مشهورترین آنها بدین شرح‌اند شور سو در جنوب مراغه و در روستای ورجوی واقع است. آب این چشمه دارای مقدار فراوان گاز کربنیک است. جاذبه های طبیعی مراغه چشمه گشایش جاذبه های طبیعی مراغه ساری سو در ۴ کیلومتری جنوب مراغه و در مسیر روستای ورجوی قرار دارد   جاذبه های طبیعی مراغه جاذبه های طبیعی مراغه جاذبه های طبیعی مراغه جاذبه های طبیعی مراغه جاذبه های طبیعی مراغه جاذبه های طبیعی مراغه