منطقه دیدنی کوه چان بای شان چین

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

منطقه دیدنی کوه چان بای شان چین

رودخانه ای به نام رودخانه بهشت در کنار این آتشفشان خاموش جریان دارد. این منطقه بهارهای گرمی دارد و پارک ملی که در کنار آن واقع شده است محل زندگی گونه های جانوری مختلفی از جمله خرس ها، گوزن ها، پلنگ ها و غیره است.