لباسهای سنتی مردم ترکیه

لباس های سنتی و پوشش مردم ترکیه امروزه مانند اغلب کشورهای جهان , لباس متداول مردم ترکیه به خصوص در شهرها , به سبک لباسهای غربی است. زنان محجبه ی ترک ,شال یا روسری ودامن های بلند می پوشند.در روستاها لباس های بلند و دامن های چین دار متداول است.لباس های سنتی ترکیه ویژگی هایی را از اعتقادات مردم , لباس های آسیای مرکزی , دوره ی عثمانی و آسیای میانه قرارگرفته است. موسیقی بومی, لباس محلی خراسان,آداب و رسوم ماه محرم  پوشش مردم ترکیه از دوران حکومت محمود دوم, سی امین سلطان امپراطوری عثمانی تحول رسمی با تحول رسمی روبرو شد.وی وضع ظاهری پادشاهان اروپار الگوی خود قرارداد و با تلفیق لباس های غربی و شرقی , سبک پوشش جدیدی را ایجاد کرد.او به جای عممه فینه بر سر گذاشت. اما مهمترین تحول در پوشش ترکیه در زمان آتاتورک اتفاق افتاد. وی لباس و کلاه غربی را اجباری , استفاده از عمامه و فینه را ممنوع کرد و حجاب زنان را برداشت.