کوره آجرپزی شهررضا همراه با عکس

\r\n.\r\n\r\nکوره آجرپزی شهررضا همراه با عکس\r\n\r\n.\r\n\r\nکوره آجرپزی شهررضا همراه با عکس\r\n\r\n \r\n\r\nدرشهرستان شهرضا درجاده شهرضا-اصفهان کوره آجرپزی وجود دارد که در حدود سال1346بنا گردیده و به کوره ی آجرپزی مناره ی معروف است.\r\n\r\n\"کوره\r\n\r\n\"کوره\r\n\r\n\"کوره\r\n\r\n\"کوره\r\n\r\n\"کوره