روستای شریف بیگلو اردبیل همراه با عکس

  روستای شریف بیگلو اردبیل همراه با عکس   روستای شریف بیگلو اردبیل همراه با عکس   روستای شریف بیگلودرتمامی فصول سال دارای زیبایی های خاص ومثال زدنی است که یکی ازاین چشم اندازهایخ زدن سطح آب سدهای موجوددرآنجاست که جلوه تماشایی وجذابی رادرفصل زمستان ایجادمیکند.این سدهای کوچک به منظور جلوگیری ازفرسایش حوزه رودخانه ومهارسیلاب ها وذخیره آب های روان بمنظوراستفاده دربخش کشاورزی توسط سازمان منابع طبیعی احداث شده است. باتوجه به اینکه روستای شریف بیگلودارای مناظرطبیعی بسیارزیبایی میباشدهمیشه پذیرای میهمانان وگردشگران بوده است وجودسدهای کوچک(بندهای تاخیری)درقسمت شمالی روستایکی ازاین جاذبه های زیباست که ماهیگیری گردشگران ازکارهای معمول ورایج درآن میباشد. روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو روستای شریف بیگلو