جنگل چاتیز شیراز همراه با عکس

.
جنگل چاتیز شیراز همراه با عکس
.
جنگل چاتیز شیراز همراه با عکس
تفاوت آب و هوا و اختلاف درجه گرما در نقاط مختلف کشور ، انتشار درختان جنگلی و تقسیمات جغرافیایی ویژهگیاهی را سبب شده است. و جهرم جزء نواحی گرمسیری و حاره محسوب می‌شود و دارای جنگلهای تُنک و کم پشت از گونه درختان نواحی گرمسیری است . جنگلهای گرمسيری و نواحی خشک بيابان شامل درختان کُنار، کُهور، بادام کوهی (آلوک) و اُکاليپتوس بنه، اَلُوک،گَوَن که به طور طبيعی در منطقه می رويند می باشد . و منطقه چاتیز جهرم که در کنار دیواره ای از کوهستان واقع شده از جمله چنین جنگلهایی است . منطقه دست رسی : عبارت اند از از جهرم حرکت به سمت جاده لارستان به میزان 35 کیلومتر جنگل چاتیز جنگل چاتیز جنگل چاتیز جنگل چاتیز جنگل چاتیز جنگل چاتیز جنگل چاتیز جنگل چاتیز جنگل چاتیز جنگل چاتیز