رودخانه ارس اردبیل همراه با عکس

. رودخانه ارس اردبیل همراه با عکس . رودخانه ارس اردبیل همراه با عکس   رودخانه ارس به طول 1072 كيلومتر كه به عنوان شريان حياتي منطقه و عمده‌ترين منبع آبياري دشت مغان مي‌باشد از دامنه كوههاي بينگول داغ تركيه سرچشمه مي‌گيرد و كل حوزه آبريز آن 100220 كيلومتر مربع است كه سهم حوزه مربوط به كشورهاي تركيه و ارمنستان و آذربايجان و ايران به ترتيب 23، 38، و 39 درصد مي‌باشد. حوزه رودخانه مذكور از نظر اقليمي متغير بوده، از مناطق سرد كوهستاني با ذخاير برفي پايدار و متوسط بارندگي 800 ميلي متر در سال شروع مي‌گردد كه ضمن گذر از مناطق معتدل با پوشش گياهي، به مناطق با آب و هواي نيمه خشك مي‌رسد. ماكزيمم دبي اندازه‌گيري شده ارس در سالهاي معمولي 1100 مترمكعب در ثانيه در محل سد مخزني ارس (شمال ماكو) و 2600 متر مكعب در ثانيه در محل سد انحرافي ميل و مغان مي‌باشد كه اين ارقام در سالهاي خشك به ترتيب 32 و 180 مترمكعب در ثانيه تغيير مي‌يابد.
رودخانه ارس رودخانه ارس رودخانه ارس همچنين دبي متوسط رودخانه ارس در محل سد ارس و سد انحرافي ميل و مغان به ترتيب 250 و 400 متر مكعب در ثانيه گزارش شده است. كيفيت آب رودخانه ارس با استفاده از دياگرام طبفه بندي آب در محدوده كلاس C3-S1 قرار دارد در اين طبقه بندي از نظر شوري در حال گسترش نشان مي دهد يعني اگر مسائل مديريتي خاص اعمال نشود با آبياري اراضي با اين آب ، با مسئله روبه گسترش شوري روبرو خواهيم بود همچنين در مورد خاكهاي با قابليت نفوذ كم منطقه ايجاد شبكه زهكشي ضرورت خواهد داشت.