پل قرمز ( قیرمیزی کورپی ) اردبیل همراه با عکس

.
پل قرمز ( قیرمیزی کورپی ) اردبیل همراه با عکس
.
پل قرمز ( قیرمیزی کورپی ) اردبیل همراه با عکس
اين پل يكي از بهترين پلهاي ساخته شده در عصر صفوي و منسوب به دوره سلطنت شاه عباس کبیر ودر داخل شهر نیر بر روی رود خانه آغلاغان احداث گردیده است. در محل به آن پل قرمز مي‌گويند و آن به خاطر رنگ آجرهايي است كه پل با آن ساخته شده است پايه‌هاي پل از سنگ قبر و پيكره اصلي پل با آجر ساخته شده است. در ساختن اين پل اصول مهندسي در امر پل‌سازي در نهايت حد خود به كار رفته است و اين امر در كاربرد قوسهايي است كه مقاومت و استحكام پل را در نهايت درجه تضمين نموده است. پل داراي چهار دهانه و نيز سه دهانة كوچكتر روي پايه‌اي خود است كه موسوم به دهانة دفع آبهاي طغياني است. این پل دو قسمت شهر را به هم متصل می سازد و در گذشته عبور و مرور مسافران تبریز به اردبیل ار روی آن انجام میگرفت ولی امروزه پل جدیدی در کنار آن ساخته شده است چند سال پیش به همت میراث هنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اربیل مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت این پل در تاریخ 5/11/1378 به شماره 2558 به ثبت ملی رسید .
پل قرمز ( قیرمیزی کورپی ) پل قرمز ( قیرمیزی کورپی ) پل قرمز ( قیرمیزی کورپی )