بازار دروازه یزد همراه با عکس

.
بازار دروازه یزد همراه با عکس
.
بازار دروازه یزد همراه با عکس
جهت بازار دروازه مهريز شمالي ـ جنوبي است؛ جنوب آن از بازار «خان» شروع مي‌شود و به كوچه دارالشفاء يا «دروازه تاريخي» شهر ختم مي‌شود. اين بازار توسط «علي آقا» ـ داروغه يزد ـ در زمان «گوركانيان» احداث شد. بازار دروازه مهريز حدود سي و هشت متر طول و سه و نيم متر عرض دارد. در سمت شرق بازار، شش باب مغازه با ميانگين دهانه پنج متر و در سمت غرب آن ده باب مغازه با ميانگين دهانه 4/3 متر ديده مي شود. ارتفاع اين بازار حدود چهار متر و مصالح به كار رفته در آن خشت وگل، آجر و گچ و سقف آن به صورت طاق و تويزه است بازار دروازه بازار دروازه