بازار خیام جنوبی ارومیه همراه با عکس

.
بازار خیام جنوبی ارومیه همراه با عکس
.
بازار خیام جنوبی ارومیه همراه با عکس
خیابان خیام جنوبی ارومیه که به خیابان بزرگ شهر ارومیه یعنی خیابان امام متصل است و در نزدیکی مرکز شهر ارومیه و بازار بزرگ قرار دارد یکی از پر رفت آمد ترین خیابان های ارومیه محسوب میشود و عبور مرور وسایل نقلیه در این خیابان ممنوع می باشد.و به یک بازار شناخته شده در ارومیه تبدیل شده است ازمکان ها و مراکز آن میتوان به سینما آزادی ارومیه و مجتمع تجاری امیر کبیر،خرم ،صدرپاساژ ارک و… اشاره کرد. در روبروی این خیابان خیام جنوبی خیابان خیام شمالی قراردارد که اغلب محل مطب پزشکان و تجهیزات پزشکی در این خیابان وجود دارند. بازار خیام جنوبی ارومیه بازار خیام جنوبی ارومیه