منطقه حفاظت شده اینالو تبریز همراه با عکس

.
منطقه حفاظت شده اینالو تبریز همراه با عکس
منطقه حفاظت شده اینالو تبریز همراه با عکس
اين منطقه در 55 كيلومتري شهر كليبر و در 15 كيلومتري روستاي عاشقلو (ساحل ارس)قرار دارد.آينالو منطقه كوهستاني و جنگلي سر سبزي است كه طبيعت زيبايي دارد دور تا دور ده ها هكتار از جنگلهاي واقع در اين منطقه توسط سازمان حفاظت از محيط زيست تور سيمي كشيده شده كه به محلي براي نگهداري چندين گوزن جهت ديد عموم و تكثير و رها سازي در كل منطقه تبديل شده است . ساختمان تومانياس هم در اين مكان واقع شده است .سه چهار عدد كانتينر توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اینجا آورده شده كه به صورت رايگان جهت استفاده در اختيار مسافران قرار ميگيرد.جاده آينالو از طرف عاشقلو تماماً آسفالت هست فقط مسیر فرعي به خود آينالو كه حدود يك و نيم كيلومتر است خاكي است ولي از طرف كليبر تا روستاي اسكلو آسفالت و بقيه مسير خاكي است.لازم به توضيح است كه روستاي تاريخي وايقان هم در همسايگي اين منطقه قرار دارد.دستشويي و سرويس بهداشتي موجود در اين مكان اصلاً تعريفي ندارد.
منطقه حفاظت شده اینالو منطقه حفاظت شده اینالو منطقه حفاظت شده اینالو منطقه حفاظت شده اینالو منطقه حفاظت شده اینالو   منطقه حفاظت شده اینالو منطقه حفاظت شده اینالو