نرگس زارهای کازرون شیراز همراه با عکس

.
نرگس زارهای کازرون شیراز همراه با عکس
.
نرگس زارهای کازرون شیراز همراه با عکس
اطراف كازرون مملو از گل‌هاي نرگس و نرگس‌زارها است. گل‌هاي نرگس كازرون از طراوت و مرغوبيت ويژه‌اي برخوردار است كه گونه‌هاي متعددي همچون نرگس شش پر، شهلا و معمولي را شامل مي‌شود كه از ميان آنها نرگس شهلا به جهت داشتن زيبايي و بوي ويژه مشهور است. بخش بزرگ نرگس زارهاي 25 هكتاري كازرون در منطقه «جره»، « بلبك »، « سرمشهد» و « فامور» در بخش جره و بالاده و همچنين نرگس خشت در بخش خشت و كنارتخته قرار دارد.‏ اين گياه پيازدار با ارتفاع بين 30 تا 45 سانتي متر و با گل‌هاي 3 تا 8 تايي در فصل زمستان به گل مي‌نشيند حدود گلدهي نرگس‌هاي كازرون 45 روز يعني از اوايل دي تا اواسط بهمن است. نرگس‌هاي كازرون به خاطر مرغوبيت زياد خواهان زيادي دارد.‏ نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون نرگس زارهای کازرون