غار بتخانه لرستان همراه با عکس

. غار بتخانه لرستان همراه با عکس . غار بتخانه لرستان همراه با عکس
اين غار در ۱۸ كيلو متري جنوب شرقي شهر كوهدشت ، در كوه (دمچهر )قرار دارد . قسمتي از دهانه غار به علل عوامل طبيعي بسته شده است ، ولي قسمتي از آن باقي است كه بايد ب شكل خزيده از آن گذشت و به غار وارد شد. طول دهانه غار ، ۱۸ متر و ارتفاع سقف آن نزديك به ۲۰ متر است . سراسر سقف و ديوارۀ آن به علت نفوذ آب از لايه هاي آهكي ، سفيد شده است . غار ، شامل دو قسمت جنوبي و شمالي است كه قسمت شمالي آن وسيع تر است . وجود سنگ چخماق و سفالهاي شكسته سياه و منقوش ، مؤيد زندگي غار نشيني در اين ناحيه است . آثار دوره هاي مختلف تمدنهاي گذشته در اين غار يافت شده است و به نظر مي رسد كه در آن آثار پالئولتيك نيز وجود داشته است . طول غار نزديك به ۲۰۰ متر وپهناي آن به طور متوسط ۲۰ متر است . اشكال زيباي استالاگميت ها متعدد اين غار كه ارتفاع برخي از آنها به ۵۰ متر مي رسد ، موجب شده است كه اين غار را (بت خانه) بنامند .
غار بتخانه غار بتخانه غار بتخانه غار بتخانه