ميل خسرو آباد(خسروآ) لرستان همراه با عکس

. ميل خسرو آباد(خسروآ) لرستان همراه با عکس . ميل خسرو آباد(خسروآ) لرستان همراه با عکس     ميل خسرو آباد(خسروآ) صيدصفربگ اين بنا در بخش كوناني شهرستان كوهدشنت واقع شده است .ميل خسرو آباد يا خسروأ كه به نام ميل صيد صفربگ نيز معروف است . در گورستان قديمي روستای خسرو آباد واقع شده است. .بلندای اين ميل حدود 6متر و60 سانتيمتر مي باشدقطر پايه آن حدود2متر مي باشد نماي ظاهري آن داراي انحنا بوده وبه شكل هرمي 6 وجهي مي باشددر ساخت آن از مصالح قلوه سنگ,گچ و….استفاده شده است.اين ميل يكي از قديمي ترين و منحصرترين ميل هاي يادبود در لرستان بوده كه براي نشان گور بكار برده شده است. براساس شواهد اين بنا احتمالا مربوط به دوره زنديه مي باشد. ميل خسرو آباد ( خسروآ ) ميل خسرو آباد ( خسروآ ) ميل خسرو آباد ( خسروآ ) ميل خسرو آباد ( خسروآ )