حمام صلاحی کردستان همراه با عکس

.
حمام صلاحی کردستان همراه با عکس
.
حمام صلاحی کردستان همراه با عکس
در ضلع شرقي خيابان فردوسي و مجاور بازار قديمي سنندج، در زير مغازه هاي پيرامون، حمامي قرار دارد كه به گرمابه ممتاز (صلاحي) مشهور است. حمام داراي بخش هاي مختلف شامل سردر ورودي،‌ هشتي، حمام سرد خلوتي،‌ گرم خانه، خزينه و … است. ويژگي انحصاري بنا، قرار گيري در سطح پايين و نوع قوس هاي معماري و نيز چهار فضاي گنبد دار است به نظر مي رسد هم زمان با ساخت بازار و قلعه سنندج، ‌اين حمام ايجاد شده باشد. حمام صلاحی