چشمه کواز کردستان همراه با عکس

.
چشمه کواز کردستان همراه با عکس
.
چشمه کواز کردستان همراه با عکس
اين چشمه در 50 كيلومتري شمال غربي كامياران و در 10 كيلومتري شمال غربي روستاي پلنگان در دامنه كوه واقع شده است . آب اين چشمه طعم گوگردي دارد و در محل جوشش آن از زمين رنگ آب شيري است و خود نشان دهنده وجود مواد آهني و گوگردي در آب است . آب اين چشمه در استخر كوچكي جمع مي شود و از آن براي نوشيدن و نيز درمان بيماريهاي مجاري تنفسي . روماتيسمي و بيماري هاي جلدي استفاده مي شود . آدرس :در 50 كيلومتري شمال غربي كامياران و در 10 كيلومتري شمال غربي روستاي پلنگان چشمه کواز