مسجد فرح آباد مازندران همراه با عکس

.
مسجد فرح آباد مازندران همراه با عکس
.
مسجد فرح آباد مازندران همراه با عکس
این مسجد بزرگ در محدوده جنوبی روستای فعلی فرح‌آباد قرار دارد. مسجد شهر به دلیل پایگاه مردمی آن، نسبت به دیگر آثار همزمان خود نسبتاً سالم مانده است. این اثر از نوع مساجد چهار ایوانی است و شبستانی بزرگ در دو سوی ایوان اصلی و حجره‌های متعددی در پیرامون حیاط آن بنا گردیده است. مسجد فرح آباد