رودخانه قره سو گلستان همراه با عکس

.
رودخانه قره سو گلستان همراه با عکس
.
رودخانه قره سو گلستان همراه با عکس
شاخه اصلی اين رودخانه از ارتفاع 2900 متری كوه‌های اسب چر، سوس و قزيمان سرچشمه می‌گيرد و بعد از پيمودن چشمه‌سارها و شاخه‌های فرعی به نام رودخانه باغشاه و كمی پايين‌تر به نام گرماب دشت سرانجام با ساير شاخه‌های فرعی، رودخانه قره سو را تشكيل می‌دهد. طول آن 160 كيلومتر و در جنوب استان با جهت شرقی- غربی جريان دارد. از مهم‌ترين شاخه‌های آن می‌توان به گرماب دشت، چهل چهار آب، شصت كلا، فسن رود ، النگ دره، نوشن و زيارت اشاره نمود. اين رود بعد از پيمودن از چند دهستان بين بندر تركمن و بندر گز در كنار روستای قره سو به خليج گرگان می‌ريزد. اين رود از يک سو مهم‌ترين منبع تغذيه‌كننده خليج گرگان بوده و از سوی ديگر يكی از مراكز عمده تكثير انواع ماهيان استخوانی نظير ماهی كلمه، ماهی سفيد، سيم، كپور و كفال می‌باشد. به منظور تأمين آب آشاميدنی شهر گرگان و آبياری زمين‌های كشاورزی، سد كوثر بر روی رود گرماب دشت؛ از شاخه‌های اصلی قره سو، احداث شده است. رودخانه قره سو