کاروانسرای خان اوی شهرکرد همراه با عکس

. کاروانسرای خان اوی شهرکرد همراه با عکس . کاروانسرای خان اوی شهرکرد همراه با عکس
طاق سنگي هاي خان اوي واقع در 8 كيلومتري شهرجونقان ودرابتداي تنگ دركش وركش (مسير شهركرد-اردل) با شيوه اي خارق العاده بصورت خشكه چين احداث گرديده اند.دراين مكان با استفاده ازسنگ هاي تراش وبا بهره گيري ازفن نخ كشي طاهاي قوسي تاعمق 7متر، ارتفاع 5/2وعرض 3متر ساخته شده كه طي قرون متمادي دربرابر زلزله هاي فراوان و ساير عوامل طبيعي تخريبگر مقاومت نموده است . کاروانسرای خان اوی کاروانسرای خان اوی