پل آب بر ( ترناو ) بیرجند همراه با عکس

.
پل آب بر ( ترناو ) بیرجند همراه با عکس
.
پل آب بر ( ترناو ) بیرجند همراه با عکس
در مغرب روستای فتح آباد بشرویه در حدود 12 کیلومتری این روستا کوهی بنام کوه شتری قراردارد ، از دامنه این کوه رودخانه ای به نام عوض سرچشمه میگیرد و حدود 10 کیلو متر از غرب به شرق جریان می یابد و در محلی بنام سرپل واقع در مغرب روستای فتح آباد و در فاصله یک کیلومتری آن روستا تغییر نام یافته و با نام کم نگار به سمت شمال جریان می یابد. پس از طی مسافتی حدود 40 کیلومتر در نزدیکی بشرویه به کال شور می پیوندد در حال حاضر این رودخانه خشک و جریان آن فصلی است و آبی که اکنون از چشمه ها میجوشد به کانالی در دامنه جنوبی دره هدایت شده و دور دست مورد استفاده قرار میگیرد اما گویا در گذشته به نحو دیگیری آب جاری از آن سو به این سوی رودخانه هدایت میشده است و به این معنی که آب را در بخشهای بالای رودخانه مهار میکردند و از طریق یک جوی که بر بستر سنگی دامنه شمالی دره ایجاد شده بود آنرا هدایت کرده و در نهایت از روی پل هایی به سمت جنوبی رودخانه می رسانیدند و آنگاه از کانالی به زمینهای زراعتی در فاصله های دور میبردند این پل ها اکنون در محل موجودند و به سر پل شهرت دارند . پل آب بر ( ترناو ) پل آب بر ( ترناو ) پل آب بر ( ترناو ) پل آب بر ( ترناو )