غار زری مشهد همراه با عکس

.
غار زری مشهد همراه با عکس
.
غار زری مشهد همراه با عکس
اين غار در 9 کيلومتري جنوب غربي مشهد، در مسير روستاي «گلستان» و کوهستان‌هاي اطراف رودخانه قرار دارد. دهانة غار در ارتفاع 10 متري زمين به سمت غرب قرار گرفته است. مسير غار داراي پيچ و خم‌هاي زيادي است. درون غار آب وجود ندارد. بازديد از اين غار بسيار آسان است و وسيلة نقليه نيز به حد کافي وجود دارد. ارتفاع غار از سطح دريا 1010 متر است. غار زری غار زری