بازارچه هفتگی بوشکان همراه با عکس

. بازارچه هفتگی بوشکان همراه با عکس . بازارچه هفتگی بوشکان همراه با عکس   بازارچه هفتگی بوشکان که به یکشنبه بازار در بین مردم جا افتاده است یکی از بازارهای پر رونق منطقه به شمار می آید. معمولا تعداد دستفروشان بازارچه بالغ بر ۵۵ تا بوده که خود بیانگر رونق این بازارچه می باشد. محل بازارچه خیابان شهید زارعی بوده و لازم به ذکر است که این بازارچه در ایام زمستان بر رونق آن افزوده نیز می شود. بازارچه هفتگی بوشکان بازارچه هفتگی بوشکان