خانه / 2017 / نوامبر

بایگانی ماهانه: نوامبر 2017

معرفی کشور تایلند و موقعیت جغرافیایی آن – تور لحظه آخری

  معرفی کشور تایلند و موقعیت جغرافیایی آن   نام رسمی: پادشاهی تایلند[1] نام ملی: موانگ تای[2]   1- موقعیت جغرافیایی (حدود و وسعت) مساحت کشور پادشاهی تایلند که در گذشته سیام خوانده می‌شد و در مرکز سرزمین قاره‌ای آسیای جنوب شرقی قرار دارد، بالغ بر 198115 مایل مربع و …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم   مثلاً، دادگاه حکم می کند که دولتی از دول عضو بر اسـاس پیمانهـا به تعهد خود عمل نکرده است؛ یا وقتی براي فسخ مـوردي اقامـه دعـوا شـده باشد، دادگاه به منظور تطبیق دادن آن با اسـناد وضـع شـده در جامعـه، بـه …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری   پارلمان نیـز در زمینـه بودجـه، اختیـاراتی مـشترك بـا شـورا دارد . پارلمان می تواند بودجه را قبول یا رد کند، چنانکه در گذشته این اتفاق چنـد بار رخ داده است . زمانی که این وضـع اتفـاق مـی افتـد، …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباهر اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری

  اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری   معمـــولاً جلـــسات پارلمـــان بـــا حـــضور تمـــام اعــــضا در 1 استراسبورگ [فرانسه] تشکیل می شود. محلِ معمول نشست اعـضاي بیـست کمیته پارلمان، شهر بروکسل است و این کمیته ها، زمینه گفتگوي جلسه هاي پارلمان و گروههاي سیاسی آن را …

ادامه نوشته »

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری

  نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری   اتفاق آرا تنها در موضوعهاي مهـمِ «قـانونی » (اصـلاحیه پیمانهـا یـا الحـاق دولتـی جدید به جمع اعضا ) یا موضوعهایی حتمی و حساس از قبیـل مالیـات، مـورد نیاز است. ریاست شورا گردشی است و هر شش مـاه عـوض مـی …

ادامه نوشته »

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول – تور لحظه آخری

  نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول –  تور لحظه آخری   آنچه اتحادیه اروپا را از بیشتر سازمانهاي بین المللی مرسـوم جـدا مـی سـازد، ساختار منحصر به فرد و نهادین آن است . دولتهاي عضو با پذیرش پیمانهـاي اروپایی، حدودي از اقتدار خویش را به نهادهایی واگذار می کنند کـه …

ادامه نوشته »

واقعیاتی در مورد روسیه قسمت دوم – تور لحظه آخری

  واقعیاتی در مورد روسیه قسمت دوم – تور لحظه آخری   مهترين عامل انفعال اين كشور در محيط خارجي بود و به سياق عكس، بهبود وضعيت اقتصادي آن در آغاز هزارة جديد كوه بويش از سياستورزيهاي پوتين ناشي از افزايش بهاء جهاني حاملهاي انرژي و ريزش دور از انتظار …

ادامه نوشته »

واقعیاتی درباره روسیه شوروی سابق – تور لحظه آخری

  واقعیاتی درباره روسیه شوروی سابق   فروپاشي شوروي منجر به ظهور پانزده كشور از جمله روسيه در نظام بين الملل جديد با خصوصيات تحول يافته شد كه با مسئله انطباق ساختاري با واقعيتهاي جديد سيستمي و بازتعريف جايگاه و بازبيني رويكردهاي خوود در عرصو بين المل ول مواجوه بودن …

ادامه نوشته »

سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت هفتم – تور لحظه آخری

  سفرنامه یک آمریکایی به ترکیه قسمت هفتم – تور لحظه آخری   سایه‌ی دوران‌های گذشته درباره‌ی اولین کسانی که در سرزمین آناطولی زندگی کرده‌اند اطلاعات زیادی در دست نداریم ولی به احتمال قوی بر این شبه جزیره از دوران‌های بسیار قدیم اقوامی سکونت داشته‌اند و شاید سابقه‌ی تمدن در …

ادامه نوشته »

دولت و سیاست رسانه ها رادیو و تلویزیون در هند – تور لحظه آخری

  دولت و سیاست رسانه ها رادیو و تلویزیون در هند – تور لحظه آخری   دولت و سیاست: دولت هند، دولتی دمکراتیک است که توسط مجلس منتخب مردم تشکیل می شود و شامل دولت مرکزي و دولتهاي ایالتی است. هند داراي 28 ایالت و 5 منطقه فرمانداري تحت نظارت …

ادامه نوشته »