خانه / تور لحظه آخری / تور روسیه / واقعیاتی در مورد روسیه قسمت دوم – تور لحظه آخری

واقعیاتی در مورد روسیه قسمت دوم – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/2766413546_899894a471_z.jpg

 

واقعیاتی در مورد روسیه قسمت دوم – تور لحظه آخری

 

مهترين عامل انفعال اين كشور در محيط خارجي بود و به سياق عكس، بهبود وضعيت اقتصادي آن در آغاز هزارة جديد كوه بويش از سياستورزيهاي پوتين ناشي از افزايش بهاء جهاني حاملهاي انرژي و ريزش دور از انتظار پترودالرها به اقتصاد روسيه بوود، توأثيري بسزا در افزايش جسارت مسكو در عرص بينالملل داشتم لذا، اشوارات مختلوف در ايون تحقيوق بوه كاسوتيهاي دورة يلتسوين، تنهوا دستآويزي براي نشان دادن تغييرات در دورة پوتيني است كه به حت حائز نقايصي بوده، اما ذخاير قابل مالحظو ارزي اسوبابي بوراي پوشيده ماندن آنها شدم نكت واجد اشارة ديگر اينكه، نگارنده به نوسانات مختلف و بعضاً قابل مالحظه در سياست خارجي روسيه در دورة پوتين بوه ويوژه تشديد امواج امريك استيزي در دور دوم رياست جمهوري او كه در برخي مقاطع اسباب انحراف از اصول عملگرايي و در بعضي تحليلها سبب تقسي سياست خارجي او به چند دورة متفاوت )از جمله دورههاي عملگرايي محافظه كار و تهاجمي( شد وقوف نسبي دارد، اما بوا التفات به حوزة موضوعي نوشتار حاضر، با تسامح و ضمن يادآوري نقاط ضرور تمايز، اين رويكرد يكدست و عملگرايانه فور شوده استم از سوي ديگر، به اين مه نيز توجه شده كه در برخي موارد عدم قطعيت و پيشبينيناپوذيري سياسوت خوارجي روسيه در دورة پوتين، افزون بر ماهيت اين سياست، به نوع رفتار ساير كشورها در قبال مسكو از جمله رويكرد تهاجمي واشنگتن نيز مربوط بوده استم به اين اعتبار، در نوشتار حاضر به قدر توان تالش شده تا طي پنج فصل اصول و روندهايي كه سبب تغيير ملموس در سياست خارجي روسيه از پوتين تا يلتسين بوده، مورد مداقه قرار گيرد.

 

در فصل اول به عنوان مقدمه، مروري مختصر از تحوالت گفتماني سياست خارجي روسيه از ابتداي ده 1990 تا دورة پوتين بوه دست داده و در فصل دوم طي سه بخش به تعريف نظري و كاربردي مفاهي اصلي تحقيق )عملگرائي، اجمواع و سوازگاري( مبوادرت شده استم فصل سوم به بررسي رويه هاي معطوف به شكلگيري اجماع در سياست خارجي پوتين اختصاص دارد كوه بوه ايون منظوور، تأثير راهبرد تمركز قدرتِ پوتين در قالبِ يك شيوة رهبري طي سه بخش بر سه متغيرِ اصلي داخلي تأثيرگذار بر فرآيند سياسوتگذاري خارجي )نهادي، مدني و نقشي( مورد بررسي قرار گرفته استم در فصل چهارم اين نوشتار، تأثير رويكرد عملگرايانو پووتين بور نحووة سازگاري اهداف سياست خارجي و سازوكارهاي اجراي اين اهداف با هنجارهاي ناشي از سه متغير مهو سيسوتميِ محدودسوازِ محويط خارجي )ساختار نظام بينالملل، مشاركت خارجي و جايگاه ساختاري( در قالب سه بخش ارزيابي شده استم فصل پنج به نتيجوهگيري اختصاص داده شده و طي دو بخش كارآمدي تصميمات و سياستهاي پوتين در تحقق اجماع داخلي و سازگاري خارجي و بوه تبوع آن افزايش تحققپذيري اهداف سياست خارجي روسيه در عرصههاي منطقهاي و بينالملل مورد بررسي قرار گرفته است.

 

الزم به ذكر است كه بخش اعظ محتوا و منابع نوشتار حاضر برگرفته از پاياننام كارشناسي ارشد نگارنده است كه زيور عنووانِ »عملگرايي پوتين و فرآيند شكلگيري اجماع و سازگاري در سياست خارجي روسيه« به راهنمايي سركار خان دكتر الهوه كوواليي در دانشگاه تهران دفاع شده استم لذا، بر خود فر ميدان مراتب سپاس خود را به حضور ايشان و اساتيد محترم ديگوري كوه بيترديود نگارش اين كتاب مرهون زحمات آنهاست ابراز نماي م همچنين از مساعدت مؤسس مطالعات كواربردي كوه در چواي ايون اثور كموال همكاري را داشتند نيز سپاسگزارمم .

http://gashtnet.net

 

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *