خانه / تور لحظه آخری / تور روسیه / واقعیاتی درباره روسیه شوروی سابق – تور لحظه آخری

واقعیاتی درباره روسیه شوروی سابق – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/5a0dec2aac4e2_1.jpg

 

واقعیاتی درباره روسیه شوروی سابق

 

فروپاشي شوروي منجر به ظهور پانزده كشور از جمله روسيه در نظام بين الملل جديد با خصوصيات تحول يافته شد كه با مسئله انطباق ساختاري با واقعيتهاي جديد سيستمي و بازتعريف جايگاه و بازبيني رويكردهاي خوود در عرصو بين المل ول مواجوه بودن ودم مه تورين ويژگي محيط داخلي سياست خارجي روسيه در دورة پساشوروي متنوع و گسترده شدن كنشگرانِ دخيل اع از نهادي، مدني و نقشي و منافع آنها در اين حوزه بودم متأثر از اين تحول، فرآيند تصمي سازي خارجي روسيه در ده 1990 دچار نابساماني و نوعي »هرج و مرج كثرت گرايانه« شده بود، به نحوي كه در اين حوزه به جاي منافع ملي مفاهي مختلفي از »بهين ملي« مورد توجه قورار ميگرفوت كوه نتيج آن ناكارآمدي سياستها و عدم امكانپذيري اهداف تعيين شده بودم در محيط خارجي نيز تحوالت فزايندة منطقهاي و بين المللي از جمله جهاني شدن در تمام ابعاد آن، تحوالت اقتصاد بين الملل، فرآيند همگرايي در اروپا، توسعه طلبي هاي امريكا، قدرتيابي فزاينودة چين و هند، گسترش ناتو و اتحادي اروپا به شرق، تروريس و موضوع تهديدهاي نامتقارن و تحول در ژئوپوليتيك حوزة »سويآياس« با ايجاد تهديدات، فرصتها، شرايط و الزامات جديد مسكو را در محذور بازتعريف جايگاه، نقش و اهداف خود قرار داده بودم

 

در اين بين، عدم واقعبيني نسبت به تحوالت داخلي و بينالمللي در دورة يلتسين و عدم انطباق سياستها و اهداف تعيين شده بوا واقعي وات بيرونوي اسباب عدم درك صحيح از تحوالت محيطي، عدم توان سناريوپردازي و تصمي گيريهاي نابسامان شد كه پيامد آن جز انفعال و افول هرچه بيشتر جايگاه روسيه در ترتيبات بين المللي نبودم به اعتراف بسياري از تحليلگران، از آغاز رياست جمهوري پوتين در مارس 2000 تحوولي مثبوت در سياست خارجي روسويه از آرمانگرايي به واقعگرايي، از بيثباتي به ثبات نسبي و از رهيافتهاي غيرعقاليي به نسبتاً عقاليي صوورت پذيرفته و اين سياسووت در مقايسه با دورههاي قبل آن با بازخووردهايِ منفويِ كمووتري از محيط هواي داخل و وي و خارجووي خوود مووواجه بوودم در بواب چرايوي سامانيابي فرآيند و نتايج سياست خارجي روسيه در اين دوره، نوشتار حاضر بر آن است كه التفات پووتين بوه ضورورت بوودگيِ اجمواع داخلي در خصوص اهداف و سازوكارهاي سياست خارجي و بايستگيِ سازگاري اين اهداف و سازوكارها با الزامات شرايطِ جديود محويط بين الملل، كه فقدان اين دو عامل از مهمترين ضعفهاي اين حوزه در دورة يلتسين بود .

 

بيشوترين توأثير را در خوروج ايون سياسوت از وضعيت نامطلوب و نيل آن به وضعيتِ نسبتاً مطلوب داشته استم كاربست راهبرد تمركز قدرت در محيط داخل براي تحصيل اجمواع و اتخاذ رويكرد عملگرايانه و تالش مجدّانه براي عملياتي كردن شاخصهاي آن در محيط خارجي براي تحقق سازگاري نيز پاسخي بوه چيستي اصول و چگونگي روندهايي است كه منتج به بروز تحول مثبت بازگفته شدم پوتين در محيط داخلي در هيأت يك » اصالح طلبِ اقتدارگر« اجماع دستوري را در تعامل با كنشوگران نهوادي، مودني و نقشويِ دخيل در فرآگرد سياستسازي خارجي و در محيط خارجي نيز با تأكيد بر عينيگرايي و پيگيري رويكرد محيطي، سازگاري با الزامواتِ سه متغير عمدة سيستميِ؛ ساختار نظام بين الملل، تعهدات بين المللي و جايگاه ساختاري را مطمحنظر قرار داد و طي روندي تدريجي بوه تحقق آن مبادرت نمودم شايان ذكر است كه در نوشتار حاضر تأكيد بر تغيير مثبت در سياست خارجي روسيه از پووتين توا يلتسوين، بوه معناي سياهنمايي دورة يلتسين و ارزيابي كامالً مثبت از دورة پوتين نيست .

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *