خانه / تور لحظه آخری / تور اروپا / تور اتریش / نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/350px-Languages_of_Europe_no_legend.png

 

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت دوم – تور لحظه آخری

 

اتفاق آرا تنها در موضوعهاي مهـمِ «قـانونی » (اصـلاحیه پیمانهـا یـا الحـاق دولتـی جدید به جمع اعضا ) یا موضوعهایی حتمی و حساس از قبیـل مالیـات، مـورد نیاز است. ریاست شورا گردشی است و هر شش مـاه عـوض مـی شـود . زمینـه مذاکرات شورا را کمیته اي از نمایندگان دایم دول عضو اتحادیه تحـت عنـوان 1 کوریپر ، تهیه می کننـد . چنـد هیـأ ت کـاري، متـشکّل از کارمنـدان حقـوقی وزارتخانههاي ملّی هر یک از کشورهاي عضو، به این کمیته یاري می رسـانند . دبیرخانه عمومی این شورا نیز در شهر بروکسل [بلژیک] واقع است.

 

شـوراي اروپـایی کـارش را در عمـل از سـال 1974 بـا برگـزاري نشستهاي منظم روساي دول عضو جامعه (در مـور د فرانـسه، ریـیس دولـت ) آغاز نمود، و در سال 1987 ترتیبات آن به موجب سند واحد رسـمیت یافـت . شوراي اروپایی حداقل هر دو سال یکبار، تشکیل جلـسه مـی دهـد و در حـال حاضر، ریاست کمیسیون اصالتاً در جلسات شرکت می کنـد . ریاسـت پارلمـان اروپا در هریک از نشستهاي شوراي اروپایی به ایراد سخنرانی می پردازد. قصد اولیه از ایراد این سخنرانی آن بود تا اجلاس سران کـه گهگـاه از سـال 1961 به ابتکار یکی از دول عضو تشکیل میشد، رسمیت یابد.

 

زمانی که مسایل و امور مربوط به اروپا در حیات سیاسی دول عـضو اهمیت بیشتري یافت، نیاز به تشکیل جلسه هایی از رهبران ملی بـراي بحـث درباره موضوعهاي مهمی که اتحادیه آن را آزمـوده بـود، آشـکار شـد . پیمـان ماستریخت، وظیفه شوراي اروپایی را ایـن گونـه تـصویب نمـود : پایـه آغـازین ابتکارهاي مهم سیاسی اتحادیه و محلی براي حل و فصل موضـوعهاي جـدل برانگیزي که در شورا به نتیجه اي نرسیده اسـت ، طـولی نکـشید کـه شـوراي اروپایی به لطف اقدامهاي برجسته و مناظره هاي قابل ملاحظـه [اعـضاي آن ]، توجه رسانه هاي گروهی را به خود جلب نمـود .

 

همچنـین شـوراي اروپـایی از طریق سیاست مـشترك خـارجی و امنیتـی (CFSP (بـه موضـوعهاي جـاري بینالمللی می پردازد. تدبیري که در طرحِ این ساز و کار وجـود دارد آن اسـت تا اجازه دهد دول عضو، مواضعِ سیاسی خود را موافـق هـم سـازند و موضـعی واحد به نمایش گذارند. پارلمان اروپـا محلّـی را بـراي بحـث و منـاظره دموکراتیـک فـراهم میسازد و نقشی مراقبتی ایفا می کنـد و در فراینـد قانونگـذاري نیـز شـرکت میکند. انتخابات پارلمان اروپا هر پنج سال و با رأي گیري مستقیم و عمومی 1 برگزار می شود. (اولین دوره در ژوئـن 1979 برگـزار شـد .) در حـال حاضـر، پارلمان داراي 626 کرسی است . آلمان 99 ،فرانسه، ایتالیا و انگلستان هر یک 87 ،اسپانیا 64 ،هلند 31 ،بلژیک، یونـان و پرتغـال هـر یـک 25 ،سـوئد 22 ، اتریش 21 ،دانمارك و فنلاند هر یـک 16 ،ایرلنـد 15 ،و لوکزامبـورگ شـش کرسی را در اختیار دارند . با توجه به گسترش اتحادیه اروپا، پیمان آمـستردام شمار کرسیها را به 700 کرسی محدود کرده است .

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *