خانه / تور لحظه آخری / تور اروپا / نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول – تور لحظه آخری

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/Knipsel.PNG

 

نهادهای اتحادیه اروپا قسمت اول –  تور لحظه آخری

 

آنچه اتحادیه اروپا را از بیشتر سازمانهاي بین المللی مرسـوم جـدا مـی سـازد، ساختار منحصر به فرد و نهادین آن است . دولتهاي عضو با پذیرش پیمانهـاي اروپایی، حدودي از اقتدار خویش را به نهادهایی واگذار می کنند کـه نماینـده منافع ملی و تسهیم شده اند. این نهادها، کامل کننده یکدیگرند و هر یـک در فرایند تصمیمگیریها، ایفاي نقش میکنند. شوراي اتحادیه اروپایی 1 ، نهاد اصلی تصمیمگیري اسـت .ایـن نهـاد، متشکل از پانزده دولت ع ضو می باشـد و حـوزه کـاري آن در نشـستها، حـول محور امـور سیاسـی، کـشاورزي، صـنعت، حمـل و نقـل، محـیط زیـست و … میباشد. این شورا که نماینده دول عضو می باشد، قوانین اتحادیه را (مقررات، دستورهاي عمومی، تصمیمها ) وضع می کند. این شـورا همچـون سـابق، قـوه قانونگذاري است، هر چند در این وظیفه، وجوه مشترکی هم با پارلمـان اروپـا

1 – Council of the European Union

دارد. شورا و پارلمان همچنین نظارتی مشترك بر بودجه اتحادیه دارند . شـورا موافقتهاي بین المللی را که شورا آنهـا را بـه بحـث و بررسـی گذاشـته باشـد، میپذیرد. سرانجام، بر اساس ماده شماره 202 1 (145 سابق ) پیمان اروپـ ایی، شورا موظف است سیاستهاي کلّی دول عضو را با هم متناسب سازد. ماده 205) 148 سابق ) پیمـان اروپـایی، بـین تـصمیمهایی کـه بـه موجب اتفاق آرا گرفته می شود، از راه اکثریت مطلق و اکثریت مشروط تمـایز قائل شده است (62 رأي از مجموع 87 رأي). در مواردي که نیاز به اکثریت مشروط (62 رأي ) باشد، آرا بـه شـرح زیر میان اعضا تقسیم می شوند:

 

فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان هـر یـک ده رأي؛ اسپانیا هشت رأي؛ بلژیک، یونـان، هلنـد و پرتقـال هـر یـک پـنج رأي؛ اتریش و سوئیس هر یک چهار رأي؛ دانمارك، فنلاند و ایرلنـد هـر یـک سـه رأي؛ و لوکزامبورگ دو رأي. پیمان آمستردام حوزه رأي اکثریت مشروط را به زمینه هاي جدیدي تعمیم داده است . بنابراین، این حوزه بخش اعظمی از شـرایط جدیـد پیمـان اروپایی را نیز در برمی گیرد.

 

این شرایط عبارتند از: اولویت مشاغل، فرصـتهاي برابر براي زنان و مردان، مبارزه علیه محرومیتهاي اجتماعی ، سلامت عمومی، اقدامات ضدکلاهبرداري، صراحت و رفع ابهام، همکاري گمرکی، آمار، [تأکیـد بر اهمیت ] مناطق دوردست، و [تهیه وتنظیم ] چهارچوب برنامـه اي تحقیقـی درباره تصمیمهایی که تا این زمان از راه اکثریت مشروط اخذ شده انـد .

 

1-مواد این پیمان بـه مفّـاد «پیمانهـاي عمـومی » اشـاره دارد کـه بعـد از پیمـان آمـستردام بـه تاریخ دوم اکتبـر 1997 بـه امـضا رسـید . شـماره گـذاریهاي جدیـد تنهـا زمـانی معتبـر اسـت که این پیمان در سطح ملّی به تصویب رسد.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *