خانه / تور لحظه آخری / تور اروپا / اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم – تور لحظه آخری

اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/eu-map.jpg

 

اطلاعاتی در مورد اتحادیه اروپا قسمت پنجم

 

مثلاً، دادگاه حکم می کند که دولتی از دول عضو بر اسـاس پیمانهـا به تعهد خود عمل نکرده است؛ یا وقتی براي فسخ مـوردي اقامـه دعـوا شـده باشد، دادگاه به منظور تطبیق دادن آن با اسـناد وضـع شـده در جامعـه، بـه دعاوي رسیدگی کرده و نیز می توانـد پارلمـان اروپـایی، شـورا یـا کمیـسیون [اروپا] را به علت قصور در انجام وظایف، استیضاح کند. دادگاه همچنین تنها هیـأت اختیـارداري اسـت کـه دربـاره تفـسیر صحیح پیمانها نظر می دهد و نیز زمـانی کـه دادگـاهی ملّـی خواسـتار ارایـه تفسیر باشد، درباره اعتبار و تفسیر اسنادي که نهاده اي جامعه وضع کرده اند، نظر می دهد. در صورتی که در حضور دادگاهی ملّـی، چنـین مـوردي مطـرح شود، دادگاه می تواند، و در پاره اي از موارد می بایست حکمی اولیه صادر کند .

 

این نظام، وثیقه اي ثابت براي تفسیر و اجـراي قـوانین جامعـه در گـستره آن است. پیمان آمستردام به صراحت حقِ قضاوت را به دادگاه واگذار کرده اسـت تا دادگاه بتواند ضمن نظارت، ببیند آیا اسناد جامعه بر اساس حقوق اساسـی تنظیم شده اند یا خیر . همچنین به موجب این پیمان، حق قضاوت دادگاه بـه موضوعهایی که بر آزادي و امنیت مردم اثرگذار است، بسط یافته. دادگاه بدوي 1 ، در سال 1989 تـشکیل شـد و پـانزده قاضـی دارد و داراي حق قضاوت است، البته این حق مشروط به استیناف از دادگاه [جوامـع اروپایی] در موارد قانونی می باشد. از جمله وظایف این دادگـاه، رسـیدگی بـه مشاجرههاي کمیسیون با افراد یا شرکتهاي تجاري است، همچنین بر اسـاس پیمان جامعه فولاد و زغال سنگ اروپا، به مشاجره هایی که بر علیه کمیسیون [اروپا] صورت گرفته و نیز به مشاجره هاي اداري اي کـه در داخـل نهادهـا یـا میان جامعه با کارمندان وجود دارد، رسیدگی میکند.

 

هیأت قضایی ممیزان که بر اساس پیمانی در تاریخ 22 ژولاي 1975 تشکیل شد، داراي پانزده عضو است و این اعضا به موجب موافقتی میان دول عضو، بعد از مشورت با پارلمان اروپا براي دورهاي شش ساله انتخاب میشوند. وظیفه این هیأت آن است تا نظارت کند ببیند آیا درآمد وصولی و هزینه مصرفی «از راهی قانونی و مقرّر» دریافت و خرج شده است یا خیر. دیگر وظیفه هیأت، نظارت بر مدیریت صحیح امور مالی جامعه است. این هیأت، نتایج کارش را در قالب گزارشهایی سالیانه در پایان هر سال منتشر میکند. پیمان ماستریخت بعد از تصویب، این هیأت را در قالب پنجمین نهاد جامعه، به رسمیت شناخت.

 

پیمان آمستردام به خود این حق را می دهـد ضـمن اقامـه د عـوا در دادگاه [جوامع اروپایی ] ، از حقوق ویژه خـود دفـاع کنـد و تـوان خـود را بـه منظور نظارت بر منابع مالی جامعه که سازمانهایی خارج از جامعـه اداره شـان میکنند، افزایش دهد. در موضوعهاي مربوط به شوراي اروپایی (EC (و جامعه انرژي اتمـی اروپا (Euratom ،(شـورا و کمیـسی ون [اروپـا ] از کمـک کمیتـه اقتـصادي و 1 اجتمــاعی برخوردارنــد. ایــن کمیتــه داراي 222 عــضو اســت و نمایــانگر مقولههاي متعدد مربوط به فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی است .

 

پـیش از آن که درباره بسیاري از موضـوعها (مـشاغل، صـندوق اجتمـاعی اروپـا، آمـوزش حرفهاي و …) تصمیمگیري شود ، می بایست بـا ایـن کمیتـه مـشورت صـورت گیرد. این کمیته مختار است به ابتکار خود نظرهایی ابراز دارد. به سبب وجود همین کمیته است که تجارت و صنعت و اتحادیـه هـا فعالانه در مسیر پیشرفت جامعه گام برمیدارند. کمیته مناطق 1 به موجب پیمـان ماسـتریخت تـشکیل شـد و داراي 222 نماینده از مقامهاي محلّی و منطقه اي است . شورا به پیشنهاد دول عضو، ایـن نمایندگان را براي مدت چهار سال انتخاب مـی کنـد . شـورا بـا کمیـسیون در مواردي که پیمان [ماستریخت] آنهـا را تعیـین کـرده اسـت، بـا ایـن کمیتـه مشورت می کند، البته این کمیته نیز مختار اسـت نظرهـاي خـودش ر ا ابـراز کند. پیمان آمستردام، زمینه هاي مشورتی این دو کمیته را گسترش داده و زمینه را براي مشورت پارلمان اروپا با آن فراهم کرده است .

 

1 -Regions of Committee .لازم به توضیح است که جلسات ایـن کمیتـه بـا حـضور تمـام اعـضا، در سـال پـنج نوبــت تـشکیل مـی شــود و تقـسیم اعـضا بــدین شـرح اسـت: فرانــسه، آلمـان، ایتالیــا و انگلــستان 24 عــضو، اســپانیا 21 ،بلژیـک، یونــان، هلنــد، پرتقــال، ســوئد و اتریش 12 ،دانمارك، ایرلند و فنلاند 9 و لوکزامبورگ 6 . ـ م.

منبع :www.gashtnet.net

 

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *