خانه / تور لحظه آخری / تور اروپا / اطلاعاتی درباهر اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری

اطلاعاتی درباهر اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/Europe-Union-countries.jpg

 

اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت سوم – تور لحظه آخری

 

معمـــولاً جلـــسات پارلمـــان بـــا حـــضور تمـــام اعــــضا در 1 استراسبورگ [فرانسه] تشکیل می شود. محلِ معمول نشست اعـضاي بیـست کمیته پارلمان، شهر بروکسل است و این کمیته ها، زمینه گفتگوي جلسه هاي پارلمان و گروههاي سیاسی آن را فراهم می کند. محلِ دبیرخانـه پارلمـان در لوکزامبورگ است. پارلمان اروپا در وظیفه قانونگذاري بـا شـورا سـهیم اسـت؛ بـه ایـن صورت که در تهیه پیش نویس دستورها و مقررات به شورا کمک می کند و بـا ارائه اصلاحیه ها، از کمیسیون می خواهد موارد اصلاحی را در طرحهـاي خـود منظور کند. ـ سند واحد، با اصلاح پیمان نامه ها، روشی را با دو شور در پارلمـان و دو شور در شورا پایه گذاري نمود. این روش که به آن روش تشریک مـساعی گویند، سبب شده پارلمان در حیطه وسـیعی از مـسایل سیاسـی، و از جملـه بازار مـشترك، حـقِّ اظهـار نظـر بیـشتري داشـته باشـد .

 

 

بـه موجـب پیمـان ماستریخت، این روش (به استثنا پاره اي موارد از جمله مسایل سیاسی و پولی اتحادیه) لغو شد تا روشهاي قانونگذاري آسانتر شود و زمینه هاي وسیعتري از فرایند تصمیمگیري مشترك را در برگیرد. ـ پیمان ماستریخت با دادن اختیاراتی براي تصمیم گیـري مـشترك پارلمان با شورا، قدرت پارلمان را در زمینه هاي زیر بیشتر می کند: آزادي آمد و شد کارگران، آزادي در راه اندازي مشاغل، بازار مشترك، آموزش و پـرورش، تحقیقات، محیط زیست، شبکه هاي فرا اروپایی، بهداشت، فرهنگ و حفاظـت از مصرف کنندگان. در حال حاضر، پارلمان می تواند موضعِ مشترك شورا را رد نماید و فرایند قانونگذاري را متوقف نماید، مشروط بر آن که اکثریـت مطلـق اعضاي پارلمان موافق این عمل باشد، اگر چـه روشـی بـراي مـصالحه نیـز در پیمان گنجانده شده است.

 

ـ پیمان ماستریخت باعث شده پارلمان اروپا در وظیفه قانونگـذاري – اش، توانایی بیشتري پیدا کند؛ به این صورت که روش تصمیم گیري مشترك این پارلمان با شورا، به زمینه هاي جدیدي راه پیدا کرده است. ایـن زمینـه هـا عبارتند از بهدا شت عمومی، سیاست حمل و نقـل، آزادي آمـد و شـد افـراد و مقرراتی مشخص در سیاست اجتماعی و اشتغال . از این پس، بر اسـاس یکـی از اسناد (ماده 249 ،ب 189 سابق ) براي آن که روش تصمیم گیري مـشترك اعمال شود، بایستی موافقـت شـورا و پارلمـان بـه دسـت آیـد و یـا پارلمـان مخالفتی با آن ابراز ندارد. سـرانجام، سـند واحـد سـبب شـده اسـت همکـاري بـینالمللـی و موافقتنامه هاي اتحاد و تمامی موارد گسترش بعدي جامعه موکول به موافقـت پارلمان باشند .

 

 

همچنین در [پیمان] ماستریخت تـصمیم گرفتـه شـد دربـاره 1 روشی یکسان در انتخابات، آزادي آمد و شد و اقامت و صندوقهاي ساخ تاري (رجوع کنیـد بـه فـصل 4 (موافقـت پارلمـان جلـب شـود . همچنـین پیمـان آمستردام تصریح نموده چنانچه یکی از دول عـضو از حقـوق اساسـی و مبـرم تخلف ورزد، اعمال قانون ضروري است.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *