خانه / تور لحظه آخری / تور اروپا / اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری

اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/EU_logo.gif

 

اطلاعاتی درباره اتحادیه اروپا قسمت چهارم – تور لحظه آخری

 

پارلمان نیـز در زمینـه بودجـه، اختیـاراتی مـشترك بـا شـورا دارد . پارلمان می تواند بودجه را قبول یا رد کند، چنانکه در گذشته این اتفاق چنـد بار رخ داده است . زمانی که این وضـع اتفـاق مـی افتـد، رونـد کـار از آغـاز از سرگرفته میشود. کمیسیون بودجه را آماده می کند و سپس [لایحه] بودجه، میـان دو بازوي صاحب اختیار در زمینه بودجه ـ شورا و پارلمان ـ رد و بدل مـی شـود . غالب نظرهاي شورا درباره هزینه هاي «اجبـاري » و بیـشتر کـشاورزي اسـت؛ حال آن که تصمیمهاي قطعی درباره هزینه هاي «غیراجباري» را پارلمان اخذ میکند و میتواند بنابر محدودیتهاي موجود در پیمان آنها را تغییر دهد. پارلمان از نهایت توانایی خود در زمینه بودجه بهره می گیـرد تـ ا بـر سیاست [اتحادیه اروپا] تأثیرگذار باشد. بدیهی است که یکی از وظایف اساسی پارلمان، فراهم آوردن انگیـزه سیاسی است .

 

 

روي هم رفته، پارلمان بهتـرین محـلِّ نشـست [دول عـضو ] در اروپاست کـه همچـون بوتـه اي، آگاهیهـاي سیاسـی و ملـی نماینـدگان 373 میلیون نفر جمعیت را در یکجا گردهم میآورد. در اغلب اوقات لازم است پارلمان سیاستهاي جدیدي را بـه مرحلـه اجرا درآورد و سیاستهاي حاضر را توسعه یا تغییر دهـد . پـیش نـویس پیمـان اتحادیه اروپا که در سال 1984 مورد موافقت قرار گرفت، عاملی تغییر دهنده بود که سرانجام دول عضو را در مـسیر [پـذیرش ] سـند واحـد قـرار داد . نیـز پارلمان اروپا بـود کـه از برگـزاري دو کنفـرانس بـین الـدولین دربـاره اتحـاد اقتصادي و پولی و اتحـاد سیاسـی، حمایـت بعمـل آورد . بـا حـضور دو نـاظرِ پارلمان بود که این دو کنفـرانس، از نزدیـک بـه مـذاکرات پیمـان آمـستردام پیوست. پارلمان نیاز دارد در اصلاحیه هاي آتی پیمانها، نقش بیشتري را ایفـا کند.

 

http://gashtnet.net/wp-content/uploads/2017/11/13910502000068_photoa.jpg

 

در نهایت، پارلمان تنه اجرایی جامعه است و نظارت دموکراتیـک بـر جامعه را به مرحله عمل درمـی آورد. انتـصاب ریاسـت کمیـسیون بایـد مـورد موافقت پارلمان قرار گیرد و پارلمان می تواند به کمک طرح استیضاحی کـه از حمایت دوسوم اکثریت اعضا برخوردار باشد، رئیس کمیسیون را از کار برکنار کند. همچنین پارلمان هر سال درباره برنامه هاي کمیسیون نظـر مـی دهـد و آنها را به رأي میگذارد. پیمان آمستردام تصریح کرده است که پارلمان اروپـا مـی بایـست بـا برگزاري انتخاباتی عمومی بر اساس «قواعدي مشترك براي تمام دول عـضو » طرحی را براي سازماندهی انتخابات تهیه کند . پارلمان با اعتماد بر اطلاعات و 1 گزارشهاي رسیده از هیـأت قـضایی ممیـزان ، بـر نحـوه اجـراي سیاسـتهاي مشترك، نظارت و مراقبت بعمل می آورد. نیز بـا طـرح سـئوالهایی شـفاهی و کتبی از اعضاي کمیسیون و شورا، بـر نحـوه مـدیریت روزانـ ه ایـن سیاسـتها نظارت میکند. ریاست شوراي اروپایی، نتایج هر یک از [جلـسات ] آن را بـه اطـلاع 2 پارلمان می رساند.

 

 

از ژانویه 1997 ،حوزه ماریاگیل رابلزگیل دلگـادو ، ریاسـت پارلمان را بر عهده داشته است. یکی دیگر از نهادهاي زیربنایی جامعه، کمیسیون اروپا ست. در یکم ژوئیه 1967 به موجب یک پیمان، قواي اجرایـی سـه جامعـه فـولاد و زغـال سنگ اروپا 2 ، جامعه اقتصادي اروپا 3 و جامعه انـرژي اتمـی اروپـا بـا یکـدیگر ترکیب شدند و در قالب کمیسیون اروپا وارد مرحلـه عمـل شـدند . در پـنجم ژانویه 1995 تعداد نمایندگان [کمیسیون اروپا ] به بیست نفر افـزایش ی افـت (دو نماینده براي فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسـپانیا و انگلـستان، و یـک نماینـده براي سایر کشورها ). دول عضو به موجب توافقی مـشترك بـراي دوره اي پـنج ساله نمایندگان را انتخاب می کنند، و کمیسیون تابع تأیید پارلمان اسـت . بـر اساس پیمان آمستردام، ریاست کمیسیون به موجـب موافقـت مـشترك دول عضو انتخاب می شود، و این انتخاب، تابع موافقت پارلمان اروپاست . سـرانجام، دول عضو به همراه نامزد معرفی شده بـراي مقـام ریاسـت کمیـسیون، سـایر اعضاي کمیسیون را منصوب می کنند.

 

 

کلِّ کمیسیون نیـز تـابع رأي موافقـت پارلمان میباشد. کمیسیون در انجام وظایفش از استقلال زیادي بهره میبرد. کمیسیون نمایانگر منافع جامعه است و از هیچ یک از دول عضو دستور نمیگیرد. کمیسیون در مقامِ نگهبان پیمانها، یقین حاصل میکند که مقررات و دستورهاي مورد پذیرش شورا، به نحوي در خور به مرحله اجرا درمیآیند. کمیسیون میتواند در حضور دادگاه و با اقامه دعوا از حصول اجراي قوانین جامعه، یقین حاصل نماید. کمیسیون، حقِ انحصاري ابتکار عمل را در اختیار دارد و در هر مرحلهاي از روند قانونگذاري، میتواند به منظور تسهیل موافقت در میان اعضاي شورا یا بین شورا با پارلمان، مداخله کند. نقش اجرایی دیگري که به عهده کمیسیون میباشد آن است که مثلاً، بر اساس سیاست مشترك کشاورزي، تصمیمهاي شورا را به مرحله عمل درمیآورد. کمیسیون درباره اجراي سیاستهاي مشترك در زمینههایی از قبیل تحقیق و فنآوري، مساعدت در زمینه توسعه و انسجام منطقهاي، از تواناییهاي مهمی بهره میگیرد. ادارهاي دولتی که مقرّ اصلی آن در بروکسل و لوکزامبورگ است، در کارها به کمیسیون کمک می کند.

 

 

کمیسیون 25 اداره دارد که به آنهـا دفـاتر مدیرکل گفته می شود و هر یک موظف به اجراي سیاستهاي مـشترك و امـور عمومی در زمینه هاي خاص می باشـند . در مقایـسه بـا دب یرخانـه سـازمانهاي رسمی بین المللی، کمیسیون در مقام نگهبان پیمانها، در عمل به وظایف خود 1 اســتقلال کامــل و امتیازهــاي ویــژه اي دارد. در ژانویــه 1995 ،ژاك ســانتر ، ریاست کمیسیون [europe ] را برعهده گرفت. دادگاه جوامع اروپـایی 2 کـه جلـسات آن در لوکزامبـورگ تـشکیل میشود، ا ز پانزده قاضی و نه وکیل مـدافع تـشکیل شـده اسـت و بـر اسـاس موافقتی که میان دول عضو بعمـل آمـده، بـراي دوره اي شـش سـاله و قابـل تجدید انتخاب می شوند و گزینش اعضا از «بین کسانی است که در اسـتقلال رأي آنها شکی نباشد ». وظیفه این دادگاه، حصول اطمینان از تفسیر و اجراي قوانین جامعه، بر اساس پیمانهاست.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *